Φτιάξε το δικό σου εξήντα!
  • Διαγραφή όλων

Συγχαρητήρια. Μόλις λάβατε μέρος στο διαγωνισμό για 3 υποτροφίες αξίας 2.000€ στη σχολή Βακαλό!

Καλή Επιτυχία!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΚΑΛΟ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ 3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΞΙΑΣ 2.000€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Σχολή Βακαλό Art & Design σε συνεργασία με τον ιστότοπο lifo.gr της ΔΥΟ ΔΕΚΑ Α.Ε. και με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την ενίσχυση του κύρους του επαγγελματικού χώρου του design, προκηρύσσουν διαγωνισμό με θέμα “Φτιάξε το δικό σου εξήντα” και προσφέρουν ως βραβείο 3 υποτροφίες αξίας 2.000€ η κάθε μία, για προπτυχιακές σπουδές στους τομείς της Γραφιστικής, της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου ή του Digital Design. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει η Σχολή Βακαλό είναι επικυρωμένα από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby και οδηγούν στην απονομή του πτυχίου Βachelor of Arts in Design (Graphic, Interior ή Digital Design) από το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

ΒRIEF ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο διαγωνισμό με θέμα “Φτιάξε το δικό σου εξήντα” έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή μέσω του 60.vakalo.gr δημιουργώντας τη δική τους εκδοχή για το εορταστικό λογότυπο των 60 χρόνων της Σχολής Βακαλό με τα έτοιμα στοιχεία που τους δίνονται. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά από τις 11 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2017 και έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν συμπληρωμένα όλα τα πεδία που ζητούνται (ονοματεπώνυμο, e-mail).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 11/9/2017 και ολοκληρώνεται στις 24/9/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανακοίνωση των τριών νικητών θα γίνει έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2017 μετά από απόφαση της κριτικής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τους 2 καθηγητές της Σχολής Βακαλό και 1 μέλος του lifo.gr.

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στους τρεις πρώτους νικητές του διαγωνισμού λογοτύπου με θέμα «Φτιάξε το δικό σου εξήντα».

Οι υποτροφίες συνίστανται στην παροχή έκπτωσης αξίας 2.000€, η κάθε μία, στο σύνολο των διδάκτρων φοίτησης του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 και δεν αντικαθίστανται με χρηματικό ποσό. Προϋπόθεση για τη χορήγησή τους, αποτελεί η εγγραφή των νικητών σε κάποιο από τα προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Βακαλό. Ισχύουν δε, μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν νοείται φοίτηση με τη μορφή σπουδών εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης.

Η διάρκεια των υποτροφιών ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι δικαιούχοι μπορούν, μετά από γραπτό αίτημά τους, να ζητήσουν αναβολή της έναρξης χρήσης της υποτροφίας για ένα επιπλέον ακαδημαϊκό έτος.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της υποτροφίας και δεν αποδεχτούν την προσφορά της Σχολής Βακαλό, οι υποτροφίες δεν χορηγούνται.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης παροχής των υποτροφιών είναι η 12η Οκτωβρίου 2017. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης που εισηγείται ανάλογα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν με γραπτό αίτημα αναβολή της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της υποτροφίας για ένα ακαδημαϊκό έτος. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος χωρίς να γίνει χρήση της υποτροφίας, η προσφορά παύει να ισχύει.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

Οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κολλεγίου Βακαλό:

Περιοδική (ανά τετράμηνο) αναφορά προόδου, στην οποία περιλαμβάνονται τα πεπραγμένα του προηγούμενου τετραμήνου και ο προγραμματισμός του επομένου. Η αναφορά εξετάζεται από τον επόπτη που έχει ορίσει το ΔΣ του Κολλεγίου Βακαλό, ο οποίος εισηγείται συνέχιση ή διακοπή της χορήγησης της υποτροφίας. Σε περίπτωση που η επίδοση κρίνεται ανεπαρκής, η υποτροφία διακόπτεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ή τα προγράμματα σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής για την αποστολή έντυπου υλικού ή να επισκεφθούν το website www.vakalo.gr.